Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-101-5-2-5
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 5 - E negociuar pa publikim të kontratës
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 06-Jun-2016
Data e skadimit: 16-Jun-2016
Titulli i shpalljes: Sinjalizimi horizontal dhe vertikal ne rrugët e Prishtinës – pjesa e tretë
Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Horizontalna i vertikalna ulica i naselja u gradu opštine Priština – treci deo
Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: