Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-104-1-2-5
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 5 - E negociuar pa publikim të kontratës
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 30000000-9
Data e publikimit: 07-Jun-2016
Data e skadimit: 18-Jun-2016
Titulli i shpalljes: “Furnizimi ,montimi dhe instalimi i LAN-it ne objektet dhe institucionet e Komunes se Prishtines”-Pune shtese
B08 Njoftim per dhenie te kontrates-Pune shtese.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: „Nabavka , instalacija i instalacija u objektima LAN i opštinskim institucijama“ Dodatni rad
B08 Obavestenje o dodeli ugovora -Dodatni rad.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: