Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-075-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 17-Jun-2016
Data e skadimit: 21-Jun-2016
Titulli i shpalljes: Furnizimim me ujë”
B08 Njoftim per dhenie te kontrates (1) (7).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Furnizimim voda "
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: