Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-056-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 21-Jun-2016
Data e skadimit: 01-Jul-2016
Titulli i shpalljes: Inçizimet gjeodezike për hartën zonale të Komunës së Prishtinës
B08 NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Geodetska snimanja za zonsku kartu Opstine Pristina
B08 Obavestenje o dodeli ugovora (8).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: