Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-065-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 30000000-9
Data e publikimit: 24-Jun-2016
Data e skadimit: 04-Jul-2016
Titulli i shpalljes: Furnizimi me aparaturë mjekësore për QKMF-në dhe QMF-të
B08 Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje medicinske aparature za KCPM i CPM
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: