Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-111-5-1-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 06-Jul-2016
Data e skadimit: 01-Aug-2016
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i kolektorit betonarme për largimin e ujti atmosferik dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin MAT në lagjen Kalabria
B05 Njoftim per Kontrate.docx
Notice Title: Construction of reinforced concrete collector for removing atmospheric ujti and sewage pipes in the road on the river in the neighborhood Calabria MAT
B05 Contract Notice.docx
Titula Nabavke: Izgradnja armirano-betonske kolektora za uklanjanje atmosferskih ujti i kanalizacionih cevi na putu na reci u susedstvu Calabria MAT
B05 Obavestenje o Ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: