Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-083-1-1-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 07-Jul-2016
Data e skadimit: 18-Jul-2016
Titulli i shpalljes: Furnizimi me barna dhe material shpenzues mjekësor për QKMF-në dhe QMU-në.
B08 Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: Supply of medicines and medical material expendable FMCH and EMC.
B08 Contract Award Notice (1).docx
Titula Nabavke: Nabavka lekova i potrosnog medicinskog materiala za KCPM i UMC
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: