Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-089-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 07-Jul-2016
Data e skadimit: 19-Jul-2016
Titulli i shpalljes: Rikonstruimi i qerdhes ne lagjen Sofalia
Nr. 616 16 089 521 B08 Njoftim per dhenie te kontrates - Rikonstruimi i qerdhes ne lagjen Sofalia.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Rekonstrukcija, predškolska ustanova u naslju Sofalia
Nr. 616 16 089 521 B08 Obavestenje o dodeli ugovora -Rekonstrukcija%2c predškolska ustanova u naslju Sofalia.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: