Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-028-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 07-Jul-2016
Data e skadimit: 15-Jul-2016
Titulli i shpalljes: Punimi i rrethojave dhe pastrimi fitosanitar ne varrezat e komuniteteve si dhe zgjerimi i ndriçimit publik ne Bernice te epërme ,Bernice te poshtme,Slivove,Bardhosh dhe Grashtice-Pjesa e pare
Nr. 616 16 028 521 B08 Njoftim per dhenie te kontrates - Punimi i rrethojave dhe pastrimi fitosanitar ne varrezat e komuniteteve.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Proizvodnja ograda i fitosanitarnu groblju cišc´enje zajednice i širenje javne rasvjete u gornjem Bernice , Bernice donjem, Slivove , Devet Jugovic´a i Grashtice –Prvi deo
Nr. 616 16 028 521 B08 Obavestenje o dodeli ugovora -Proizvodnja ograda i fitosanitarnu groblju.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: