Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-081-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 30000000-9
Data e publikimit: 07-Jul-2016
Data e skadimit: 16-Jul-2016
Titulli i shpalljes: Mirëmbajtja dhe servisimi i pajisjeve mjekësore të QMU-së.
B08 Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Odrzavanje i servisiranje medicinske opreme u UMC
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: