Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-109-5-3-6
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 12-Jul-2016
Data e skadimit: 15-Jul-2016
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i murit beton-Arme në lagjen Velania
B08 Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja betonski zid susedstva Arme Velania
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: