Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-084-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-1
Data e publikimit: 12-Jul-2016
Data e skadimit: 22-Jul-2016
Titulli i shpalljes: Rikonstruimi dhe Gelqerosja e Shkollave të Prishtinës
B08 Njoftim per dhenie te kontrates (1) (3).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Škole Rekonstrukcija i slika iz Prištine
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: