Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-119-5-1-5
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 5 - E negociuar pa publikim të kontratës
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45442100-8
Data e publikimit: 18-Jul-2016
Data e skadimit: 25-Jul-2016
Titulli i shpalljes: Mirëmbajtja e gjelbërimit dhe ngritja e sipërfaqeve te gjelbra ne qytetin e Prishtinës për vitin 2016
Nr. 616 16 119 515 B08 Njoftim per dhenie te kontrates - Mirëmbajtja e sipërfaqeve gjelbëruese.docx
Notice Title: Maintenance of green spaces and green building in the city of Pristina for 2016
Nr. 616 16 119 515 Maintenance of green spaces and green building in the city of Pristina for 2016.docx
Titula Nabavke: Održavanje zelenih površina i zelena zgrada u gradu Prištine za 2016.
Nr. 616 16 119 515 B08 Obavestenje o dodeli ugovora -Održavanje zelenih površina i zelena zgrada u gradu Prištine za 2016.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: