Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-090-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-1
Data e publikimit: 19-Jul-2016
Data e skadimit: 25-Jul-2016
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i kanalizimit fekal,rruga për Llukar ,faza I
B08 Njoftim per dhenie te kontrates (1) (3).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja kanalizacionog sistema , Llukar nacin , faza I
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: