Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-092-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45442100-8
Data e publikimit: 19-Jul-2016
Data e skadimit: 29-Jul-2016
Titulli i shpalljes: Sanimi i gropave dhe deformimeve te shtresave te asfaltit ne rrugët dhe trotuaret ne Komunen e Prishtines per vitin 2016
B08 Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Restauracija rupa i deformacija asfaltnih slojeva na ulicama i trotoarima u Opštini Priština za 2016
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: