Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-091-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 20-Jul-2016
Data e skadimit: 29-Jul-2016
Titulli i shpalljes: Instalimi i ngrohjes qendrore në shkolla të fshatrave
B08 Njoftim per dhenie te kontrates (1) (3) (6).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Instalacija centralnog grejanja u školama u selima
B08 Obavestenje o dodeli ugovora (13).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: