Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-125-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 22-Jul-2016
Data e skadimit: 15-Aug-2016
Titulli i shpalljes: Furnizimi dhe montimi i inventarit dhe materialeve tjera për funksionalizimin e qendrës për Business Process Outsourcing.
B05 Njoftim per Kontrate (21).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka i ugradnja inventara i drugih materijala za funkcionisanje Centra za Business Process Outsourcing
B05 Obavestenje o Ugovoru (8).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: