Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-117-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 26-Jul-2016
Data e skadimit: 04-Aug-2016
Titulli i shpalljes: Organizimi i udhetimit per pjesemarrjen e Qendres Kulturore te femijve ne Kroaci
B08 Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Organizovanje putovanja za ucešc´e Kulturnog centra dece u Hrvatskoj
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: