Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-113-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 35000000-1
Data e publikimit: 03-Aug-2016
Data e skadimit: 29-Aug-2016
Titulli i shpalljes: “Furnizimi dhe montimi i shportave te xhepit në rrugët e Qytetit dhe Sheshet “
B05 Njoftim per Kontrate furnizim.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka i montaža džepa kanti na gradskim ulicama i trgovima "
B05 Obavestenje o Ugovoru furnizim.docx
Ri-Tenderim: X
Vazhdim Afati: