Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-097-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 03-Aug-2016
Data e skadimit: 15-Aug-2016
Titulli i shpalljes: Rindërtimi, sanimi dhe zgjerimi i disa rrugëve sekundare si dhe rindërtimi, sanimi i kanalizimeve fekale primare dhe sekundare
Nr. 616 16 097 521-sanimi dhe zgjerimi i disa rrugëve sekundare si dhe rindërtimi.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Obnova , rekonstrukcija primarnog i sekundarnog kanalizacionog sistema i obnovu , rekonstrukciju i proširenje nekoliko sporednih puteva na teritoriji opštine Priština "
Nr. 616 16 097 521 rekonstrukcija primarnog i sekundarnog kanalizacionog sistema i obnovu.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: