Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-018-2-2-2
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 2 - Procedurë e kufizuar
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 19-Aug-2016
Data e skadimit: 30-Aug-2016
Titulli i shpalljes: ”Përgatitja dhe zhvillimi i fushatës se vetëdijesimit, informimit dhe edukimit ne fushën e ndarjes se mbeturinave ne burim”
Nr. 616 16 018 222 Përgatitja dhe zhvillimi i fushatës se vetëdijesimit.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: " Priprema i razvoj svesti kampanje , informisanje i obrazovanje u oblasti separacije otpada na izvoru "
Nr. 616 16 018 222 Priprema i razvoj svesti kampanje.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: