Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-121-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-1
Data e publikimit: 29-Aug-2016
Data e skadimit: 08-Sep-2016
Titulli i shpalljes: Ekzekutimi i punimeve me pleksiglas ne disa shkolla dhe punime tjera
B08 Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izvodenje radova sa preksiglas u nekim školama i drugih radova
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: