Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-106-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 08-Sep-2016
Data e skadimit: 20-Sep-2016
Titulli i shpalljes: Hartimi i projekteve te vogla dhe te mesme për objekte te reja, rikonstruim, adaptim dhe mirëmbajtje
Nr. 616 16 106 221 Hartimi i projekteve te vogla dhe te mesme për objekte te reja.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izrada sekundarnog i malih projekata za nove objekte , rekonstrukciju , adaptaciju i održavanje
Nr. 616 16 106 221 Izrada sekundarnog i malih projekata za nove objekte %2c rekonstrukciju %2c adaptaciju i održavanje.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: