Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-113-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 19-Sep-2016
Data e skadimit: 27-Sep-2016
Titulli i shpalljes: “Furnizimi dhe montimi i shportave te xhepit në rrugët e Qytetit dhe Sheshet"
B08 Njoftim per dhenie te kontrates (1) (3).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: "Nabavka i ugradnja džepa kanti na gradskim ulicama i trgovima"
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: