Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-145-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 26-Sep-2016
Data e skadimit: 03-Oct-2016
Titulli i shpalljes: Hartimi dhe publikimi i broshurave për mbrojtjen e Mjedisit”lëndë e kësaj kontrate është qëllimi i ngritjes së vetëdijes së qytetarve për mbrojtjen e mjedisit kemi par te nevojshme hartimin dhe publikimin e broshurave per mbrojtjen e mjedisit.
B05 Njoftim per Kontrate (10).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izradu i objavljivanje brošura za zaštitu životne sredine
B05 Obavestenje o Ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: