Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-153-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-1
Data e publikimit: 26-Oct-2016
Data e skadimit: 03-Nov-2016
Titulli i shpalljes: Furnizimi me material dhe paisje përcjellëse për konferencën ndërkombëtare
B08 Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka i pomoc´na oprema za medunarodnoj konferenciji
B08 Obavestenje o dodeli ugovora (16).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: