Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-142-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 60000000-8
Data e publikimit: 26-Oct-2016
Data e skadimit: 05-Nov-2016
Titulli i shpalljes: Transporti i nxënsëve dhe arsimtarëve në viset rurale
B08 Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Transport ucenika snažno i nastavnika u seoskim podrucjima
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: