Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Agjencia Qendrore e Prokurimit (Prokurimet për AK)
Nr. i Prokurimit: AQP-AK-16-027-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 73000000-2(4)
Data e publikimit: 10-Nov-2016
Data e skadimit: 21-Nov-2016
Titulli i shpalljes: Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit
B08 Njoftim per dhenie te kontrates -.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Regulatorni autoritet za usluge vode
B08 Obavestenje o dodeli ugovora-Istraživanje javnosti.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: