Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-167-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 18-Nov-2016
Data e skadimit: 12-Dec-2016
Titulli i shpalljes: Rikonstruimi i ndriqimit publik në qytetet dhe fshatrat e Prishtinës-Faza IV
B05 Njoftim per Kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Rekonstrukcija javne rasvete u gradovima i selima u Prištini Faze IV
B05 Obavestenje o Ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: