Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-158-5-3-6
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 22-Nov-2016
Data e skadimit: 28-Nov-2016
Titulli i shpalljes: Pune shtese-Implementimi i nyjes ne fund te rruges Avdyl Rama, dislokimi i trafos shtyllave elektrike dhe tratimi i zones
B08 Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Dodatni rad-implementacija putne petlje krajem Avdul Rami, rasporedivanje elektricnih stubova i trafostanice u oblasti tratimi
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: