Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-148-2-2-5
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 5 - E negociuar pa publikim të kontratës
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 05-Dec-2016
Data e skadimit: 13-Dec-2016
Titulli i shpalljes: Kontrolla e hyrjeve në ndërtesat e banimit “-punë shtesë
B08 Njoftim per dhenie te kontrates (1) (7).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Kontrola ulaska u stambenim zgradama- ekstra - rad
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: