Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-107-2-1-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 92000000-1
Data e publikimit: 08-Dec-2016
Data e skadimit: 19-Dec-2016
Titulli i shpalljes: Sigurimi fizik i objekteve të kujdesit primar shëndetësor në Prishtinë
Nr. 616 16 107 211 Sigurimi fizik i objekteve të kujdesit primar shëndetësor në Prishtinë.docx
Notice Title: The physical security of objects of Primary Health Care in Prishtina
Nr. 616 16 107 211 The physical security of objects of Primary Health Care in Prishtina.docx
Titula Nabavke: Fizicko obezbedenje zgrada Primarne zdravstvene nege u Prištini
Nr. 616 16 107 211 Fizicko obezbedenje zgrada Primarne zdravstvene nege u Prištini.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: