Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-166-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 08-Dec-2016
Data e skadimit: 14-Dec-2016
Titulli i shpalljes: Furnizimi me material higjienike sanitar për 120 familjet e komuniteteve jo shumicë
B08 Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Sanitarni higijenski snabdevanje materijala za 120 porodica manjinskih zajednica
B08 Obavestenje o dodeli ugovora (16).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: