Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-177-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 92000000-1
Data e publikimit: 19-Dec-2016
Data e skadimit: 12-Jan-2017
Titulli i shpalljes: “Renovime,përmisime te infrastrukturës së objekteve shëndetësore dhe sociale”
B05 Njoftim per Kontrat 22.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: " Renoviranje, poboljšanja zdravstvene infrastrukture i socijalnih ustanova "
B05 Obavestenje o Ugovoru 22.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: