Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-178-5-3-5
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 5 - E negociuar pa publikim të kontratës
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 92000000-1
Data e publikimit: 23-Dec-2016
Data e skadimit: 28-Dec-2016
Titulli i shpalljes: Ndertimi i impiantit për trajnimin e ujërave te zeza në Badovc
Nr. 616 16 178 535 B08 Njoftim per dhenie te kontrates -Ndertimi i impiantit për trajnimin e ujërave te zeza në Badovc.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja postrojenja za kanalizaciju obuku u Badovac
Nr. 616 16 178 535 B08 Obavestenje o dodeli ugovora -Izgradnja postrojenja za kanalizaciju obuku u Badovac.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: