Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-16-181-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 60000000-8
Data e publikimit: 29-Dec-2016
Data e skadimit: 18-Jan-2017
Titulli i shpalljes: Mirëmbajtja, rregullimi dhe furnizimi me pajisje për gjashtëmbëdhjetë pikave te sistemit të Alarmit Publik
B05 Njoftim per Kontrate -.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Održavanje, podešavanje i isporuka opreme za šesnaest tacaka sistema javnog Alarm
B05 Obavestenje o Ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: