Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-181-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim per informata shtese ose permiresim i gabimit
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 12-Jan-2017
Data e skadimit: 18-Jan-2017
Titulli i shpalljes: Mirëmbajtja, rregullimi dhe furnizimi me pajisje për gjashtëmbëdhjetë pikave te sistemit të Alarmit Publik
B54 NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Održavanje, podešavanje i isporuka opreme za šesnaest tacaka sistema javnog Alarm
B54 OBAVEÅ TENJE O DODATNIM INFORMACIJAMA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: