Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-059-1-1-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 20-Jan-2017
Data e skadimit: 29-Jan-2017
Titulli i shpalljes: Furnizim me nafte per nevojat e Komunes-faza e minikonkurrences
B08 Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: Supply of oil for Municipality-phase minikonkurences
B08 Contract Award Notice.docx
Titula Nabavke: Nabavka ulja za opštine faze minikonkurences
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: