Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-001-2-3-5
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 5 - E negociuar pa publikim të kontratës
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 92000000-1
Data e publikimit: 16-Feb-2017
Data e skadimit: 22-Feb-2017
Titulli i shpalljes: Mirembajtja dimerore e rrugëve te qytetit dhe rurale loto I dhe II“
Nr. 616 17 001 235 B08 Njoftim per dhenie te kontrates -procedur e negocuar.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: ""Zimsko održavanje gradskih ulica i ruralnih Lot I i II"
Nr. 616 17 001 235 B08 Obavestenje o dodeli ugovora -.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: