Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-181-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 27-Feb-2017
Data e skadimit: 09-Mar-2017
Titulli i shpalljes: Mirëmbajtja, rregullimi dhe furnizimi me pajisje për gjashtëmbëdhjetë pikave te sistemit të Alarmit Publik
B08 Njoftim per dhenie te kontrates (3).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Održavanje, podešavanje i isporuka opreme za šesnaest tacaka sistema javnog Alarm
B08 Obavestenje o dodeli ugovora (2).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: