Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-174-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 28-Feb-2017
Data e skadimit: 09-Mar-2017
Titulli i shpalljes: Punimi i rrethojave dhe pastrimi fitosanitar ne varrezat e komuniteteve si dhe zgjerimi i ndriqimit publik ne Bernice te eperme , Milevc, Bardhosh, Objekte Komunale dhe komunitete
B08 Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Ograde i cišc´enje rad na groblju fitosanitarna zajednica i proširenje javne rasvjete u Gornjoj Bernice, Milevc, Devet Jugovic´a, opštinskim zgradama i zajednica
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: