Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-160-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 01-Mar-2017
Data e skadimit: 10-Mar-2017
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal në lagjen e fshatit Mramor
B08 Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja kanalizacije u naselju sela Mramor
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: