Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-168-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 92000000-1
Data e publikimit: 01-Mar-2017
Data e skadimit: 07-Mar-2017
Titulli i shpalljes: Shërbimet e monitorimit të sistemit alarmit ndaj thyerjeve-vjedhjeve dhe intervenimit me patroll mobile për tri Njësia e Qendrës për Punë Sociale
B08 Njoftim per dhenie te kontrates (3).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Monitoring sistem usluga za lom krade alarm i intervencije sa tri mobilna patrola Centra za socijalni rad
B08 Obavestenje o dodeli ugovora (2).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: