Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-167-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 14-Mar-2017
Data e skadimit: 24-Mar-2017
Titulli i shpalljes: Rikonstruimi i ndriqimit publik në qytetet dhe fshatrat e Prishtinës-Faza IV
B08 Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Rekonstrukcija javne rasvete u gradovima i selima u Prištini Faze IV
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: