Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-168-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 95000000-2
Data e publikimit: 15-Mar-2017
Data e skadimit: 25-Mar-2017
Titulli i shpalljes: Shërbimet e monitorimit të sistemit alarmit ndaj thyerjeve-vjedhjeve dhe intervenimit me patroll mobile për tri Njësia e Qendrës për Punë Sociale
B52 NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS (6).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Monitoring sistem usluga za lom krade alarm i intervencije sa tri mobilna patrola Centra za socijalni rad
B52 OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU UGOVORA (2).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: