Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-107-2-1-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 17-Mar-2017
Data e skadimit: 27-Mar-2017
Titulli i shpalljes: Sigurimi fizik i objekteve të kujdesit primar shëndetësor në Prishtinë
B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës.docx
Notice Title: The physical security of objects of Primary Health Care in Prishtina
B52 Contract Singing Notice.docx
Titula Nabavke: Fizicko obezbedenje zgrada Primarne zdravstvene nege u Prištini
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: