Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-018-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 24000000-4
Data e publikimit: 30-Mar-2017
Data e skadimit: 18-Apr-2017
Titulli i shpalljes: Dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi i institucioneve arsimore
B05 Njoftim per Kontrat.Pdf
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija obrazovnih institucija
B05 Njoftim per Kontrat (1).Pdf
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: