Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-019-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 30-Mar-2017
Data e skadimit: 18-Apr-2017
Titulli i shpalljes: Zgjerimi dhe modernizimi i rrjetit te ndriqimit publik per vitin 2017
B05 Njoftim per Kontrat.Pdf
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Proširenje i modernizacija rasvete mreže javnog za 2017
B05 Njoftim per Kontrat (1).Pdf
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: