Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-177-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 04-Apr-2017
Data e skadimit: 12-Apr-2017
Titulli i shpalljes: Renovime,përmisime te infrastrukturës së objekteve shëndetësore dhe sociale”
B08 Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: " "Renoviranje, poboljšanja zdravstvene i socijalne infrastrukture"
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: