Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-167-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 07-Apr-2017
Data e skadimit: 17-Apr-2017
Titulli i shpalljes: Rikonstruimi i ndriqimit publik në qytetet dhe fshatrat e Prishtinës-Faza IV
B52 Njoftimi per nenshkrim te Kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Rekonstrukcija javne rasvete u gradovima i selima u Prištini Faze IV
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: